Procesverbal, datë 23.02.2022


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 23.02.2022