Procesverbal, datë 15.03.2022


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 15.03.2022