Procesverbal, datë 25.01.2022 ora 15


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 25.01.2022 ora 15