Procesverbal, datë 13.04.2022


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Procesverbal, datë 13.04.2022