Procesverbal, datë 14.07.2015


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, datë 14.07.2015