Procesverbal, datë 27.11.2018


Struktura: Nënkomisioni për Administratën Publike
Procesverbal: Procesverbal, datë 27.11.2018