Procesverbal, datë 19.12.2018


Struktura: Nënkomisioni për Administratën Publike
Procesverbal: Procesverbal, datë 19.12.2018