Procesverbal, datë 01.10.2019


Struktura: Nënkomisioni për Administratën Publike
Procesverbal: Procesverbal, datë 01.10.2019