Procesverbal, datë 13.09.2019


Struktura: Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
Procesverbal: Procesverbal, datë 13.09.2019