Procesverbal, datë 10.10.2019


Struktura: Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore
Procesverbal: Procesverbal, datë 10.10.2019