Procesverbal, date 13.11.2020


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 13.11.2020