Procesverbal, datë 17.11.2020


Struktura: Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Procesverbal: Procesverbal, datë 17.11.2020