Procesverbal, datë 2.2.2021


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 2.2.2021