Proçesverbal, datë 23.02.2021


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Proçesverbal, datë 23.02.2021