Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 AKTNORMATIV NR. 28, DATE 6.7.2021 "PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË NËNSHKRUAR PËR PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN NGA DHE NDËRMJET PFIZER OVERSEAS LLC DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN" 06/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
2 AKTNORMATIV NR. 27, DATË 1.7.2021 "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 02/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
3 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS ZVICERANE, PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA ZVICERANE PËR ZHVILLIM DHE BASHKËPUNIM (SDC) E DEPARTAMENTIT FEDERAL ZVICERAN PËR PUNËT E JASHTME, E CILA VEPRON PËRMES AMBASADËS ZVICERANE NË SHQIPËRI PËR PROJEKTIN “LËVIZ ALBANIA”, FAZA E DYTË KORRIK 2019 - QERSHOR " 02/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
4 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E VENDIMIT TË KOMITETIT TË PËRBASHKËT EFTA-SHQIPËRI NR.1 I VITIT 2021, MIRATUAR MË 24.6.2021, PËR NDRYSHIMIN E PROTOKOLLIT B TË MARRËVESHJES SË TREGTISË SË LIRË, NDËRMJET SHTETEVE TË EFTA-S DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, LIDHUR ME PËRKUFIZIMIN E KONCEPTIT TË “PRODUKTEVE ORIGJINUESE” DHE METODAT E BASHKËPUNIMIT ADMINISTRATIV, DHE NDRYSHIMI I MARRËVESHJEVE PËR BUJQËSINË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS SË ZVICRËS, DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË E REPUBLIKËS SË ISLANDËS, SI PJESË PËRBËRËSE TË SAJ" 02/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
5 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E VENDIMIT NR.1/2021, TË KËSHILLIT TË STABILIZIM-ASOCIIMIT BASHKIMI EVROPIAN – SHQIPËRI, QË NDRYSHON MARRËVESHJEN E STABILIZIM-ASOCIIMIT, NDËRMJET KOMUNITETEVE EVROPIANE DHE SHTETEVE TË TYRE ANËTARE, NGA NJËRA ANË, DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, NGA ANA TJETËR, DUKE ZËVENDËSUAR PROTOKOLLIN 4 TË SAJ, NË LIDHJE ME PËRKUFIZIMIN E KONCEPTIT “PRODUKTE ORIGJINUESE” DHE METODAT E BASHKËPUNIMIT ADMINISTRATIV" 02/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
6 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E VENDIMIT TË KOMITETIT TË PËRBASHKËT TË MARRËVESHJES SË TREGTISË SË LIRË TË EVROPËS QENDRORE NR.1/2021, MIRATUAR MË 21.6.2021, PËR NDRYSHIMIN E SHTOJCËS 4 TË MARRËVESHJES SË TREGTISË SË LIRË TË EVROPËS QENDRORE (CEFTA 2006), QË PËRCAKTON PROTOKOLLIN NË LIDHJE ME PËRKUFIZIMIN E KONCEPTIT TË “PRODUKTEVE ORIGJINUESE” DHE METODAT E BASHKËPUNIMIT ADMINISTRATIV, TË REFERUAR NË NENIN 14, PARAGRAFËT 1 DHE 3, DHE QË SHFUQIZON DHE ZËVENDËSON VENDIMIN NR.3/2013 DHE VENDIMIN NR.3/2015 TË KOMITETIT TË PËRBASHKËT TË MARRËVESHJES SË TREGTISË SË LIRË TË EVROPËS QENDRORE" 01/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
7 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, (HUAMARRËSI), PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË, DHE KFW FRANKFURT AM MAIN, (KFW), PËR MBËSHTETJEN E REFORMËS NË SEKTORIN ENERGJETIK NË SHQIPËRI - FAZA I" 24/06/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
8 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.105/2016, “PËR MBROJTJEN E BIMËVE” 24/06/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 AKTNORMATIV NR. 25, DATË 22.6.2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9936, DATË 26.6.2008, “PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 23/06/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
10 AKTNORMATIV NR. 26, DATË 23.6.2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.137/2020, “PËR BUXHETIN E VITIT 2021”, TË NDRYSHUAR 23/06/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar