Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR GAZET SERRË TË FLUORINUARA" 24/06/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 48/2014 “PËR PAGESAT E VONUARA NË DETYRIMET KONTRAKTORE E TREGTARE”, TË NDRYSHUAR 13/06/2022 Deputet Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PARQEVE TEKNOLOGJIKE DHE SHKENCORE" 10/06/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.13/2015, “PËR POLICINË USHTARAKE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” 03/06/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ “PËR REFERENDUMET” 02/06/2022 Deputet Në Procedurë
6 AKT NORMATIV NR. 10, DATË 18.5.2022 “PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË ÇMIMIT PËR DISA MATERIALE NDËRTIMI, SIPAS PËRCAKTIMEVE NË KONTRATAT PUBLIKE PËR PUNË, SI PASOJË E SITUATËS SË VEÇANTË, TË KRIJUAR NË TREG GJATË VITIT 2022”. 23/05/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN SHTESË PËR PROJEKTIN “PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË SHËNDETËSISË” 19/05/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar
8 AKTINORMATIV NR. 9, DATË 11.5.2022 “PËR NJË SHTESË NË AKTIN NORMATIV NR. 7, DATË 18.3.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSPARENCËN DHE MONITORIMIN E ÇMIMIT PËR DISA PRODUKTE USHQIMORE BAZË DHE PRODUKTE TË TJERA TË LIDHURA ME TO, SI PASOJË E SITUATËS SË VEÇANTË TË KRIJUAR NË TREG” 12/05/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar
9 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 27/2018 “PËR TRASHËGIMINË KULTURORE DHE MUZETË” 11/05/2022 Deputet Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR SHËRBIMIN SPITALOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 06/05/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë