Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN SHTESË PËR PROJEKTIN E ZHVILLIMIT TË INTEGRUAR URBAN DHE TURIZMIN" 20/09/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E DYTË SHTESË TË KONVENTËS PËR KRIMIN KIBERNETIK MBI BASHKËPUNIMIN E ZGJERUAR DHE ZBULIMIN E PROVAVE ELEKTRONIKE" 06/09/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ “PËR INDEKSIMIN E PAGËS SË PUNONJËSVE DHE NËPUNËSVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 06/09/2022 Deputet Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES FINANCIARE KUADËR TË PARTNERITETIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR RREGULLAT SPECIFIKE TË ZBATIMIT TË ASISTENCËS FINANCIARE TË BE-SË, PËR REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, NË KUADËR TË INSTRUMENTIT PËR ASISTENCËN E PARAANËTARËSIMIT (IPA III)" 02/09/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar
5 PROJEKTLIGJ “PËR NDËRGJEGJËSIMIN, KUJTESËN KOLEKTIVE, EKSPOZIMIN DHE NDËSHKIMIN PUBLIK TË REGJIMIT TOTALITAR KOMUNIST” 04/08/2022 Deputet Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN MBI ORGANIZATËN NDËRKOMBËTARE PËR NDIHMAT DETARE NË LUNDRIM" 04/08/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar
7 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 133/2015, “PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE”” 04/08/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 12/2018, “PËR VLERËSIMIN KALIMTAR DHE PERIODIK TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, GARDËS SË REPUBLIKËS DHE SHËRBIMIT PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT NË MINISTRINË E BRENDSHME”, TË NDRYSHUAR 04/08/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË JAPONISË, MBI BASHKËPUNIMIN EKONOMIK JAPONEZ PËR PROJEKTIN PËR PËRMIRËSIMIN E PAJISJEVE PËR KONSERVIMIN, RESTAURIMIN DHE MJEDISIN EKSPOZUES NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR TË SHQIPËRISË" 04/08/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 AKTNORMATIV NR. 11, DATË 29.7.2022 “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8926, DATË 22.7.2002, “PËR FORMËN DHE PËRMASAT E FLAMURIT KOMBËTAR, PËRMBAJTJEN E HIMNIT KOMBËTAR, FORMËN DHE PËRMASAT E STEMËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MËNYRËN E PËRDORIMIT TË TYRE” 03/08/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar