Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË STATISTIKAVE ZYRTARE 2022-2026” 13/01/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.7918, DATË 13.4.1995, “PËR MIRATIMIN ME NDRYSHIME TË DEKRETIT NR.1030, DATË 23.2.1995, “PËR EMETIMIN DHE SHPËRNDARJEN E BONOVE TË PRIVATIZIMIT (LEKËVE TË PRIVATIZIMIT)”, DHE DEKRETIT NR.1049, DATË 27.3.1995, “PËR DISA PLOTËSIME NË DEKRETIN NR.1030, DATË 23.2.1995”” , TË NDRYSHUAR 30/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË (HUAMARRËSI), DHE AGJENCISË FRANCEZE PËR ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “POLITIKA PËR MBËSHTETJEN E REFORMËS NË SEKTORIN ENERGJETIK NË SHQIPËRI” 28/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 AKTNORMATIV NR. 36, DATË 24.12.2021 "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 28/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 AKTNORMATIV NR. 35, DATË 24.12.2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 90/2019, “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME”, TË NDRYSHUAR”” 28/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E STARTUP-EVE" 21/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE, MALIT TË ZI, PËRFAQËSUAR NGA ZYRA E INTEGRIMIT EVROPIAN, DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MALI I ZI-SHQIPËRI 2014-2020, ALOKIMET PËR VITIN 2020” 20/12/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
8 PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9723, DATË 3.5.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUAR 17/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME" 17/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.112/2020, “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”, TË NDRYSHUAR 16/12/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë