AKT NORMATIV NR. 11, DATË 25.03.2021 “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETASVE SHQIPTARË”, TË NDRYSHUAR”
Datë depozitimi: 29/03/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin