AKT NORMATIV NR. 12, DATË 25.03.2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN 112/2020, “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”
Datë depozitimi: 29/03/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin