PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE, MALIT TË ZI, PËRFAQËSUAR NGA ZYRA E INTEGRIMIT EVROPIAN, DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MALI I ZI-SHQIPËRI 2014-2020, ALOKIMET PËR VITIN 2020”Aneks I Programi i Veprimit-2020
Aneks IA-Programi IPA BNK Shqipëri Mal i Zi 2014-2020
Aneks IIIA - Modeli i Raportimit Vjetor 002-2020
Aneks III- Modeli i Raportimit Vjetor-AIR
Annex-IV-Raporti Financiar Vjetor
Aneks V - Sistemi Kontabilitetit Akrual?


Datë depozitimi: 20/12/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin