PROJEKTLIGJ “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË STATISTIKAVE ZYRTARE 2022-2026”Aneksi nr. 1 Baza ligjore e Sistemit Statistikor Shqiptar 5 vjecar
Aneksi nr. 2 Plani i aktiviteteve statistikore
Projekt - Programi i Statistikave Zyrtare 2022-2026 datë 27.12.2021


Datë depozitimi: 13/01/2022
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin