Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Çështjet e integrimit europian, përafrimi i legjislacionit me acquis e Bashkimit Europian, mbikëqyrja e zbatimit të angazhimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, si dhe mbikëqyrja e asistencës financiare të Bashkimit Europian për Shqipërinë, si dhe monitorimi i negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Europian si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si vijon: Rudina Hajdari - kryetare (grupi parlamentar "Demokrat"), Senida Mesi - zëvendëskryetare (grupi parlamentar PS), Fatmir Velaj - sekretar (grupi parlamentar PS), Sadri Abazi - anëtar (grupi parlamentar PS), Musa Ulqini - anëtar (grupi parlamentar PS), Ilir Pendavinji - anëtar (grupi parlamentar PS), Taulant Balla - anëtar (grupi parlamentar PS), Mirela Kumbaro - anëtare (grupi parlamentar PS), Arben Kamani - anëtar (grupi parlamentar PS), Klodiana Spahiu - anëtare (grupi parlamentar PS), Ralf Gjoni – anëtar (grupi parlamentar "I pavarur"), Nikolin Staka - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Edlira Hyseni - anëtare (grupi parlamentar "I Pavarur"), Arlind Çaçani (grupi parlamentar "Demokrat"),  Kostaq Papa - (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtesi), Vasil Sterjovski - anëtar (jashtë grupeve parlamentare).

Anëtarët zëvendësues janë: Ardiana Jaku (grupi parlamentar PS), Andrea Marto (grupi parlamentar PS), Ilir Beqaj (grupi parlamentar PS), Halit Valteri (grupi parlamentar "Demokrat"), Aurora Mara (grupi parlamentar "I pavarur"), Korab Lita (grupi parlamentar "Demokrat"), Ervis Meço - (jashtë grupeve parlamentare),