Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Politikat ekonomike, Buxheti i Shtetit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si vijon: Anastas Angjeli - kryetar (grupi parlamentar PS), Arben Elezi - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat"), vakant - sekretar (grupi parlamentar PS), Ervin Bushati - anëtar (grupi parlamentar PS), Blerina Gjylameti - anëtare (grupi parlamentar PS), Evis Kushi - anëtare (grupi parlamentar PS), Xhavit Bushaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Antoneta Dhima - anëtare (grupi parlamentar PS), Roland Xhelili - anëtar (grupi parlamentar PS), Senida Mesi - anëtare (grupi parlamentar PS), Vullnet Sinaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Artemis Dralo (Malo) - anëtare  (grupi parlamentar PS), Korab Lita - anëtar (Grupi parlamentar "Demokrat, Reme Lala - anëtare (jashtë grupeve parlamentare), Edlira Hyseni – anëtare (grupi parlamentar “I pavarur”), Artur Roshi - anëtar (grupi parlamentar "Demokrat"), Krenar Rryçi - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi), Suzana Topi - anëtare (jashtë grupeve parlamentare), Ylli Shehu (grupi parlamentar "I Pavarur").

 

Anëtarët zëvendësues janë: Sadi Vorpsi (grupi parlamentar PS), Ismet Beqiraj (grupi parlamentar PS), Dritan Bici (grupi parlamentar PS), Ardit Konomi (grupi parlamentar PS), Myslim Murrizi (grupi parlamentar "Demokrat"), Lefter Koka (jashtë grupeve parlamentare), Amra Barova (grupi parlamentar "I pavarur").