Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Arsimi në çdo nivel, kultura, rinia, shkenca, sportet, media e shkruar dhe vizive si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja është si vijon: Ramazan Gjuzi - kryetar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi"), Mirela Kumbaro – zëvendëskryetare (grupi parlamentar PS), Fidel Ylli - sekretar (grupi parlamentar PS), Musa Ulqini – anëtar (grupi parlamentar PS), Vilma Bello – anëtar (grupi parlamentar PS), Ismet Beqiraj – anëtar (grupi parlamentar PS), Fadil Nasufi – anëtar (grupi parlamentar PS), Lindita Nikolla – anëtar (grupi parlamentar PS), Adelina Rista – anëtar (grupi parlamentar PS), Bujar Çela – anëtar (grupi parlamentar PS), Almira Xhambulla – anëtar (grupi parlamentar PS), Enada Kapllani – anëtare (jashtë grupeve parlamentare), Klajdi Qama – anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi"), Kostaq Papa – anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Selami Jenishehri - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi), Amra Barova - anëtare (grupi parlamentar "I Pavarur"), Erion Piciri – anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Fatjona Dhimitri - anëtare (jashtë grupeve parlamentare).

Anëtar zevendësues: Besnik Baraj (grupi parlamentar PS) , Ilir Beqaj  (grupi parlamentar PS), Anduel Xhindi  (grupi parlamentar PS), Sadi Vorpsi  (grupi parlamentar PS), Ylli Shehu (grupi parlamentar "I pavarur"), Arben Elezi (grupi parlamentar "Demokrat"), Ervis Meço - (jashtë grupeve parlamentare), Majlinda Halilaj - anetare (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi).