Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin

(Ky informacion i përket legjislaturës së IX)


Në përbërje të komisioneve të përhershme, me propozimin e Konferencës së Kryetarëve, mund të ngrihen edhe nënkomisione për probleme të veçanta. Anëtarët e nënkomisioneve, së bashku me kryesitë e tyre, zgjidhen me votim të hapur nga Kuvendi me propozimin e Konferencës së Kryetarëve, duke u mbështetur në listat e kandidatëve të hartuara në marrëveshjen e Kryetarit të Kuvendit me kryetarin e çdo grupi parlamentar. Kuvendi mund të ndryshojë përbërjen e nënkomisioneve, duke ruajtur përpjesëtimin që zënë grupet parlamentare në Kuvend. Për ndryshimin e numrit dhe të përbërjes së nënkomisioneve synohet arritja e mirëkuptimit mes grupeve parlamentare. Kryesia e nënkomisionit përbëhet nga kryetari dhe zëvendëskryetari. Në rast se kryetari mungon ose është në pamundësi të kryejë detyrat e tij, mbledhja drejtohet nga zëvendëskryetari që i përket shumicës parlamentare. Në mungesë të këtij të fundit, mbledhja drejtohet nga zëvendëskryetari që i përket grupit më të madh të pakicës parlamentare. Përcaktimi i përbërjes së kryesive të nënkomisioneve bëhet duke mbajtur parasysh përfaqësimin në to të grupeve parlamentare, sipas përpjestimit që zënë në Kuvend. Kuvendi me vendimin nr. 98/2017 ka ngritur nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin” në përbërje të komisionit për Politikën e Jashtme. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë çështje të diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë.

Përbërja aktuale është si vijon: Adnor Shameti – kryetar (grupi parlamentar PS), Halit Valteri - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat") - , Elona Hoxha – anëtare (grupi parlamentar PS), Eglantina Gjermeni – anëtare (grupi parlamentar PS), Ediola Braha - anëtare (grupi parlamentar "I pavarur").


Anëtarë zëvendësues janë: Evis Kushi (grupi parlamentar PS), Andrea Marto (grupi parlamentar PS), Arben Elezi (grupi parlamentar "Demokrat"), Ylli Shehu (grupi parlamentar "I pavarur").