Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Këshilli për Legjislacionin

Këshilli për Legjislacionin është organ këshillimor, që vlerëson ose jep mendim për çështje kushtetuese ose ligjore që ngrihen në lidhje me tekstin e projektligjit dhe për çështje të harmonizimit të projektligjit me aktet e tjera ligjore në fuqi ose me jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese dhe aktet ndërkombëtare ku  Shqipëria është palë. Këshilli për Legjislacionin përbëhet nga 10 deputetë, të emëruar nga Kryetari i Kuvendi, pasi ka marrë më parë mendimin e kryetarëve të grupeve parlamentare. Këshilli siguron përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe opozitës parlamentare. Anëtarët e Këshillit janë me profesion jurist ose të kenë përvojë legjislative. Këshilli për Legjislacionin kryesohet me rotacion çdo 5 muaj nga secili  anëtar, duke filluar sipas renditjes alfabetike të mbiemrit, duke ruajtur parimin e kryesimit një herë nga shumica dhe një herë nga pakica parlamentare. 

 

Përbërja aktuale është si vijon:  Ermonela Valikaj (Felaj) – (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka Ferhati – anëtar (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti - anëtar (grupi parlamentar PS), Alket Hyseni - anëtar (grupi parlamentar PS), Vakant - (grupi parlamentar PS),  Rudina Hajdari (grupi parlamentar demokrat),  - Myslim Murrizi - anëtar (grupi parlamentar demokrat), Aurora Mara - anëtare (grupi parlamentar i pavarur), Ediola Braha - anëtare (grupi parlamentar "I Pavarur"), Edmond Stojku - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi).

Anëtarët zëvendësues janë: Vasilika Hysi (grupi parlamentar PS), Fatjona Dhimitri (jashtë grupeve parlamentare), Amra Barova (grupi parlamentar "I Pavarur")