Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin është organ këshillimor, i cili kryen funksione të vlerësimit ose të dhënies së mendimit për çështje të procedurave, që lidhen me funksionimin dhe vendimmarrjen e Kuvendit si: propozimet për ndryshimin e Rregullores, interpretimin e saj, interpretimin e Kodit të Sjelljes dhe udhëzuesit të Kodit të Sjelljes, mosmarrëveshjet në lidhje me kompetencat ndërmjet komisioneve të Kuvendit, vlerësimin periodik dhe rishikimin e Kodit të Sjelljes në rastet e parashikuara në Kodin e Sjelljes si dhe çështje të tjera të parashikuara në Rregulloren e Kuvendit.

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin përbëhet nga 10 deputetë, të emëruar nga Kryetari i Kuvendit, pasi ka marrë mendimin e kryetarëve të grupeve parlamentare, në mënyrë që të sigurojnë përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe pakicës parlamentare. Këshilli kryesohet nga Kryetari i Kuvendit dhe shqyrton rastet e pazgjedhshmërisë, sipas nenit 69 të Kushtetutës, si dhe bën verifikimin e mandatit të deputetit, i cili zgjidhet gjatë legjislaturës kur krijohet vakancë, mbi bazën e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çështjet e vlefshmërisë së mandatit të deputetit sipas nenit 70 të Kushtetutës dhe kërkesën e prokurorisë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin, ose heqjen e lirisë në çfarëdo lloj forme, ose ushtrimin e kontrollit personal apo të banesës së një deputeti në përputhje me nenin 73 të Kushtetutës. 

Përbërja aktuale është si vijon:

Gramoz Ruçi - kryetar (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka - anëtare (grupi parlamentar PS), Damian Gjiknuri - anëtar (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi - anëtare (grupi parlamentar PS), Ulsi Manja - anëtar (grupi parlamentar PS), Nimet Musaj - anëtar (grupi parlamentar i pavarur), Alban Zeneli - anëtar (grupi parlamentar demokrat), Enver Roshi - anëtar (grupi parlamentar "I Pavarur"), Myslim Murrizi - anëtar (grupi parlamentar "demokrat"), Edmond Stojku (grupi parlamentar Demokraci dhe Drejtesi).

Anëtarët zëvendësues janë: Musa Ulqini (grupi parlamentar PS), Besnik Baraj (grupi parlamentar PS), Ermonela Valikaj Felaj (grupi parlamentar PS), Xhemal Qefalia (grupi parlamentar PS), Aurora Mara (grupi parlamentar i pavarur).