Njoftim për listën e fituesve për konkursin “këshilltar ” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin

  • Postuar më, 07/04/2020

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 “Plotësimi i vendeve të lira ne kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira ne kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Kreu II “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po publikojmë emrin e kandidatit fitues për konkursin zhvilluar në datën 09 Mars 2020 për pozicionin “këshilltar ” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr. 659/6, datë 09.03.2020 përzgjodhi kandidatin fitues si më poshtë;

Znj. Dea DRAGOTI, më 71 pikë.