Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

  • Postuar më, 07/07/2020

 

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 12 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit. brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 26.06.2020 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”