Njoftim per kandidatin fitues ne pozicionin "“redaktor për tekstet dhe aktet normative” në Shërbimin Juridik, me levizje paralele

  • Postuar më, 21/07/2020

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, po ju publikojme emrin e kandidatit fitues, të konkursit “redaktor për tekstet dhe aktet normative” në Shërbimin Juridik.

 

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.1654/4, datë 16.07.2020 përzgjodhi kandidatin fitues:

 

Znj. Alma Kola më 81 pikë.