Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist i protokollit” në Shërbimin e Protokollit pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë, pa kandidatë.

  • Postuar më, 22/07/2020

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, për konkursin e shpallur për pozicionin “specialist i protokollit” në Shërbimin e Protokollit pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë. brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 10.07.2020 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Kjo procedurë mbyllet pa kandidatë.

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në shërbimin Civil”.