Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Sektorin e Arkivës Parlamentare, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm

  • Postuar më, 18/09/2020

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po ju përcjellim emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Sektorin e Arkivës Parlamentare, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “specialist” në Sektorin e Arkivës Parlamentare, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 07.09.2020 është: Z.Ermal Livadhi.

 

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, konstaton se kandidati plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

 

Konkurimi do të zhvillohet në datën 24.09.2020, ora 10:00 në mjediset e Kuvendi.