Kandidati që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist” në Sektorin e Arkivës, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.

  • Postuar më, 29/09/2020

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” , emrin e kandidatit që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist” në Sektorin e Arkivës, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.

Kandidati që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist” në Sektorin e Arkivës, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm është:

 

1.Arbër Alimuçaj