Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist”, pranë Shërbimit të Kërkimit Parlamentar dhe Bibliotekës

  • Postuar më, 09/11/2020

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po publikojmë listën e kandidatëve që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist”, pranë Shërbimit të Kërkimit Parlamentar dhe Bibliotekës.

 

Kandidatët që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist”, pranë Shërbimit të Kërkimit Parlamentar dhe Bibliotekës janë:

1.Besmir HAXHIAJ

2.Çeljeta PASHAJ

3.Elida JATA

4.Marsel LUSHI

5.Marilda MENKSHI

6.Reald KETA