Njoftim per perfundimin e levizjes paralele për pozicionin“”pergjegjes i salles se seances plenare”, pa kandidatë

  • Postuar më, 17/11/2020

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin “përgjegjës për mirëmbajtjen e sallës së seancës plenare” në Shërbimin e Mirëmbatjes, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 04.11.2020 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”