Njoftim për kandidatët fitues për pozicionin “përgjegjës për mirëmbajtjen e sallës së seancës plenare” pranë Shërbimit të Mirëmbajtjes.

  • Postuar më, 23/12/2020

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “përgjegjës për mirëmbajtjen e sallës së seancës plenare” pranë Shërbimit të Mirëmbajtjes, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidatin fitues  si më poshtë:

 

1.Ina Jano me 85 pikë