Lënda: Përfundimi i procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin “Këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit pa kandidatë.

  • Postuar më, 07/01/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 12 dhe 13, po ju njoftojmë përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit pa kandidatë.

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “Këshilltar” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 28.12.2020  nuk është paraqitur asnjë kandidatë,

 

Konkurimi do të vazhdojë më procedurën “Ngritje në Detyrë”