njoftimin për përfundimin e procedurës “lëvizja paralele” për pozicionin “specialist për marrëdhëniet dypalëshe” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve Dypalëshe dhe Shumëpalëshe, pa kandidatë.

  • Postuar më, 12/01/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po publikojmë njoftimin për përfundimin e procedurës “lëvizja paralele” për pozicionin “specialist për marrëdhëniet dypalëshe” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve Dypalëshe dhe Shumëpalëshe, pa kandidatë.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, kjo procedurë mbyllet pa kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil”.