Plani vjetor i pranimeve 2021

  • Postuar më, 25/01/2021

“Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil të Kuvendit për vitin 2021”

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152 / 2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” dhe  vendimeve të Byrosë së Kuvendit për miratimin e ndryshimeve në strukturë:

VENDOSA:

Shpalljen e planit vjetor të pranimeve në Shërbimin Civil të Kuvendit të Shqipërisë, për vitin kalendarik 2021, sipas listës së mëposhtme:

 

Pozicioni

Shërbimi

Vende të lira

Kategoria e pagës

 

Drejtor

 

Prokurimeve

1

II-b

 

Këshilltar juridik

 

Juridik

4

II-b

 

Këshilltar

Nënkomisioni për mbikqyrjen e buxhetit

1

II b

 

Këshilltar

 

Seanca Plenare

1

II b

 

Këshilltar

 

Përafrimit të Legjislacionit

1

II-b

 

Sekretar

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

1

III-b

 

Specialist auditi

Sektori i Auditit

 

1

        III b

 

Specialist

Nënkomisioni për mbikqyrjen e buxhetit

1

        III b

 

Specialist Informatike

Shërbimi i Teknologjisë së Informacionit

1

III b

 

Specialist inxhinier elektrik

Shërbimi i Mirëmbajtjes

1

III-b

 

Sekretar komisioni

Shërbimi i Komisioneve Parlamentare

1

III-b

 

Redaktor

Shërbimi i Botimeve parlamentare

1

III-b

 

Specialist

Shërbimi i Kërkimit Parlamentar

1

III-b

 

Specialist biblioteke

Shërbimi i Kërkimit Parlamentar

1

III-b

 

Specialist

 

 Sektori i Përkthimit

2

III-b

 Shpallja e konkurseve të mësipërme, me procedurën e lëvizjes paralele apo rekrutimit në shërbimin civil për nivelin ekzekutiv si dhe me procedurën e lëvizjes paralele apo ngritjen në detyrë, për nivelet e ulta, të mesme dhe të larta drejtuese, do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Kuvendit të Shqipërisë.