Njoftim për listën e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me proceduren pranimi ne Sherbimin Civil, per pozicionin “specialist për marrëdhëniet dypalëshe” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve Dypalëshe dhe Shumëpalëshe."

  • Postuar më, 25/01/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pikës 9, po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist për marrëdhëniet dypalëshe” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve Dypalëshe dhe Shumëpalëshe.

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist për marrëdhëniet dypalëshe” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve Dypalëshe dhe Shumëpalëshe është si më poshtë:

 

1.      Bojan Goxheri

2.      Jetmira Hoxha