Perfundimi i levizjes paralele per konkursin "Keshilltar" ne Sherbimin e Monitorimeve te Institucioneve, pa kandidate

  • Postuar më, 01/02/2021

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 12 dhe 13, po publikojmë përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve, pa kandidatë.

Për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 19.01.2021  nuk është paraqitur asnjë kandidatë,

 

Konkurimi do të vazhdojë më procedurën “Ngritje në Detyrë”