Lista me kandidatet qe do te konkurojne per pozicionin “specialist jurist” pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve,me proceduren pranimi ne sherbimin civil.

  • Postuar më, 02/02/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pikës 9, po publikojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist jurist” pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve.

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist jurist” pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve është si më poshtë:

 

1.      Anisa Suli

2.      Denisa Deliu

3.      Elda Balliu

4.      Emiljana Hysa

5.      Xhojsi Mema