NJOFTIM PËR VEND PUNE

  • Postuar më, 03/02/2021

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se; në Administratën e tij ka (1 ) “specialist  auditi”, në Sektorin e Auditit pranë Zyrës së Sekretarit  të Përgjithshëm.

 Paga është e kategorisë III-b.

Përshkrimi i punës

·         Menaxhimi i procesit të auditimit, mbikëqyrjes dhe investigimit në kohë dhe me frytshmëri, lidhur me performancën e institucioneve, sipas standardeve dhe rregullave të auditivit, në përputhje me kuadrin ligjor. Organizimi i punës për auditimet,  mbikëqyrjen e auditimeve të kryera nga strukturat e auditimit të brendshëm të vetë institucioneve dhe të investigimit. Përgatitja dhe paraqitja te sekretari i Përgjithshëm i planeve vjetore të auditimit, mbikëqyrjes dhe investigimeve. Përgatitja e treguesve përgjithësues të rezultateve të auditimeve. 

·         Organizimi  dhe menaxhimi i procesit të auditimit të brendshëm, mbikëqyrjes dhe investigimit,  në përputhje me  programet, metodologjitë dhe standardet e miratuara  me ligj.

·         Përgjithësimi dhe raportimi  mbi auditimet e kryera dhe problematikat e dala gjatë  procesit të auditimit.

·         Auditim në kohë dhe me frytshmëri lidhur me performancën e institucionit sipas standardeve dhe rregullave të auditivit, duke u bazuar në kërkesat e ligjit “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. Procesi i auditimit përfshin auditime të plota,  tematike dhe të drejtimit.

·         Në çdo rast, audimi dhe mbikëqyrja bazohen në programet përkatëse të miratuara nga titullari i institucionit .Përgatitja e raporteve për auditimet dhe mbikëqyrjet e kryera në përputhje me standardet e përcaktuara. Dhënia e rekomandimeve lidhur me përmirësimin e menaxhimit dhe propozimi i masave konkrete, në rastet kur konstatohen  shkelje.Mban procesverbale me personat përgjegjës  për parregullsitë dhe shkeljet financiare të konstatuara gjatë përmbushjes së misionit dhe informon  eprorët e personit përgjegjës. 

·         Ndjek realizimin e rekomandimeve të dhëna në auditimet e mëparshme dhe informon për këtë.

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

·         të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

·         të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

·      të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

Të ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor+Master Shkencor/Profesional,    në ekonomik/ juridik, me shkëputje nga puna me shkëputje nga puna.

Të ketë përvojë në punë mbi 3 vjet

Të ketë dëshmi auditi

Të ketë aftësi për të punuar në grup dhe nën presion, si dhe ngushtësisht me shërbimet e tjera.

 

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive si dhe formularin 6 mujor, të vlerësimit të punës.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 15.02.2021

dh) Në datën 16.02.2021 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 22.02.2021 në mjediset e Kuvendit, në orën 10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, dhe do të njoftohen brenda 24 oreve për rezultatet.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë (dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë:  20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

-Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga njoftimi individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 26.02.2021

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 042278 270 dhe ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist  auditi”, në Sektorin e Auditit pranë Zyrës së Sekretarit  të Përgjithshëm..

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

·         Të jetë shtetas shqiptar.

·         Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

·         Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

·         Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

·         Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

·      Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

Menaxhimi i procesit të auditimit, mbikëqyrjes dhe investigimit në kohë dhe me frytshmëri, lidhur me performancën e institucioneve, sipas standardeve dhe rregullave të auditivit, në përputhje me kuadrin ligjor. Organizimi i punës për auditimet,  mbikëqyrjen e auditimeve të kryera nga strukturat e auditimit të brendshëm të vetë institucioneve dhe të investigimit.

·         Përgatitja dhe paraqitja te sekretari i Përgjithshëm i planeve vjetore të auditimit, mbikëqyrjes dhe investigimeve.

·         Përgatitja e treguesve përgjithësues të rezultateve të auditimeve. 

·         Organizimi  dhe menaxhimi i procesit të auditimit të brendshëm, mbikëqyrjes dhe investigimit,  në përputhje me  programet, metodologjitë dhe standardet e miratuara  me ligj.

·         Përgjithësimi dhe raportimi  mbi auditimet e kryera dhe problematikat e dala gjatë  procesit të auditimit.

·         Auditim në kohë dhe me frytshmëri lidhur me performancën e institucionit sipas standardeve dhe rregullave të auditivit, duke u bazuar në kërkesat e ligjit “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. Procesi i auditimit përfshin auditime të plota,  tematike dhe të drejtimit.

·         Në çdo rast, audimi dhe mbikëqyrja bazohen në programet përkatëse të miratuara nga titullari i institucionit .

·         Përgatitja e raporteve për auditimet dhe mbikëqyrjet e kryera në përputhje me standardet e përcaktuara.

·         Dhënia e rekomandimeve lidhur me përmirësimin e menaxhimit dhe propozimi i masave konkrete, në rastet kur konstatohen  shkelje.

·         Mban procesverbale me personat përgjegjës  për parregullsitë dhe shkeljet financiare të konstatuara gjatë përmbushjes së misionit dhe informon  eprorët e personit përgjegjës. 

·         Ndjek realizimin e rekomandimeve të dhëna në auditimet e mëparshme dhe informon për këtë.

dh)  Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Të ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor+Master Shkencor/Profesional,    në ekonomik/ juridik, me shkëputje nga puna me shkëputje nga puna.

·         Të ketë përvojë në punë mbi 3 vjet

·         Të ketë dëshmi auditi

·          Të ketë aftësi për të punuar në grup dhe nën presion, si dhe ngushtësisht me shërbimet e tjera.

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të jetë data 18.02.2021

Në datën 26.02.2021 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe instervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 12.03.2021 në mjediset e Kuvendit, në orën 12-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit - 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë - 25 pikë dhe testimi me shkrim - 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet edhe për intervistën me gojë si edhe për vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Pikët që kandidatët do të marrin nga vlerësimi i testit me shkrim, intervista e strukturuar me gojë dhe nga vlerësimi i jetëshkrimit, do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët do të paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi indidual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

Ankesat nga kandidatët për intervistën me gojë, do të paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi indidual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 19.03.2021 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.