Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin e Monitorimeve të Institucioneve.

  • Postuar më, 17/02/2021

 

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, për konkursin “këshilltar”, në Shërbimin e Komisioneve, me procedurën “Ngritja në detyrë” po publikojme listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

 

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin e Monitorimeve të Institucioneve është si më poshtë;

 

1.       Znj. Besi Londo