Njoftim për kandidatin fitues të konkursit konkursit “specialist buxheti” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit.

  • Postuar më, 22/02/2021

Njoftim për kandidatin fitues të konkursit konkursit “specialist buxheti” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit.

 

                                                                

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, po ju përcjellim emrin e kandidatit fitues, të konkursit “specialist buxheti” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit

 

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.349/4, datë 18.02.2021 përzgjodhi kandidatin fitues:

 

Znj. Stela Janku më 78 pikë.