NJOFTIM PËR VEND PUNE  

  • Postuar më, 23/02/2021

 

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, pika 21, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “redaktor” pranë Shërbimit të Botimeve Parlamentare. Paga është e kategorisë III-b.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         Zbardhja, korrektimi dhe redaktimi, me standard të lartë, i materialeve që kërkohen.

·         Të ndjekë në mënyrë të vazhdueshme dhe me vëmendje seancat plenare të Kuvendit dhe të mbajë shënime e të evidentojë problemet e veçanta që mund të dalin.

·           zbardhë, të korrektojë dhe të redaktojë, në nivelin dhe në kohën e duhur, materialet e regjistruara të seancave plenare dhe t’i dorëzojë këto në fletë të printuara të firmuara prej tij në çdo faqe.

·         Te zbardhe ne kohe reale edhe fjalimet/intervistat e Kryetarit dhe Nënkryetareve te Kuvendit, te mbajtura ne mediat televizive për veprimtarinë parlamentare.

·         Të reflektojë dhe të  pasqyrojë në kompjuter korrigjimet për gabimet e konstatuara nga redaktori I, që bën kontrollin e materialit.

·         Të ruajë në kompjuterin e tij dhe në CD të gjitha materialet që ka zbardhur, korrektuar ose redaktuar në të dy versionet, në atë të fillimit, kur i është dhënë detyra dhe në atë të fundit, kur e ka dorëzuar të përfunduar materialin.

·         Të bashkëpunojë me Shefin e Sektorit të Redaktimit dhe të zbatojë me rigorozitet detyrat e ngarkuara prej tij.

·         Të kryejë çdo detyrë, brenda profilit të punës së tij, të ngarkuar nga drejtori, shefi i sektorit të redaktimit..

·         Redaktori  është në varësi nga shefi i Sektorit të redaktimit. Ai ka epror të drejtpërdrejtë ligjor drejtorin e Shërbimit të Botimeve Parlamentare.

 

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

-të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

-të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

-të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

 

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Profesional / Shkencor  për gjuhë-letërsi shqipe, preferohet edhe me diplome juridik;

·         Te njohe shume mire rregullat e drejtshkrimit gjuhësor;

·         Te ketë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve te aplikimit (si Microsoft Word, etj.);

·         Te ketë aftësi shume të mira komunikimi;

·         Te ketë aftësi te përballoje situata komplekse;

·         Te punoje me orë të zgjatura dhe/ose jashtë orarit të punës

·         Te ketë aftësi të punojë në grup

 

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant, një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive dhe  formularin e 6- mujorit të dytë, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2020

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 04.03.2021

dh) Në datën 05.03.2021 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 10.03.2021, në mjediset e Kuvendit, në orën 10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë ( dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë:  20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “redaktor” pranë Shërbimit të Botimeve Parlamentare

.

Paga është e kategorisë III-b.

 

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë  kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

·         Të jetë shtetas shqiptar.

·         Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

·         Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

·         Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

·         Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

·      Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         Zbardhja, korrektimi dhe redaktimi, me standard të lartë, i materialeve që kërkohen.

·         Të ndjekë në mënyrë të vazhdueshme dhe me vëmendje seancat plenare të Kuvendit dhe të mbajë shënime e të evidentojë problemet e veçanta që mund të dalin.

·           zbardhë, të korrektojë dhe të redaktojë, në nivelin dhe në kohën e duhur, materialet e regjistruara të seancave plenare dhe t’i dorëzojë këto në fletë të printuara të firmuara prej tij në çdo faqe.

·         Te zbardhe ne kohe reale edhe fjalimet/intervistat e Kryetarit dhe Nënkryetareve te Kuvendit, te mbajtura ne mediat televizive për veprimtarinë parlamentare.

·         Të reflektojë dhe të  pasqyrojë në kompjuter korrigjimet për gabimet e konstatuara nga redaktori I, që bën kontrollin e materialit.

·         Të ruajë në kompjuterin e tij dhe në CD të gjitha materialet që ka zbardhur, korrektuar ose redaktuar në të dy versionet, në atë të fillimit, kur i është dhënë detyra dhe në atë të fundit, kur e ka dorëzuar të përfunduar materialin.

·         Të bashkëpunojë me Shefin e Sektorit të Redaktimit dhe të zbatojë me rigorozitet detyrat e ngarkuara prej tij.

·         Të kryejë çdo detyrë, brenda profilit të punës së tij, të ngarkuar nga drejtori, shefi i sektorit të redaktimit..

·         Redaktori  është në varësi nga shefi i Sektorit të redaktimit. Ai ka epror të drejtpërdrejtë ligjor drejtorin e Shërbimit të Botimeve Parlamentare.

 

dh)  Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Profesional / Shkencor  për gjuhë-letërsi shqipe, preferohet edhe me diplome juridik;

·         Te njohe shume mire rregullat e drejtshkrimit gjuhësor;

·         Te ketë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve te aplikimit (si Microsoft Word, etj.);

·         Te ketë aftësi shume të mira komunikimi;

·         Te ketë aftësi te përballoje situata komplekse;

·         Te punoje me orë të zgjatura dhe/ose jashtë orarit të punës

·         Te ketë aftësi të punojë në grup

 

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 11.03.2021

 

f) Në datën 17.03.2021 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të

Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën -25.03.2021  në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit - 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë - 25 pikë dhe testimi me shkrim - 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët fitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 31.03.2021, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni dhe 042278425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.