Njoftim per listen e kandidatit qe do te testohet per pozicionin “specialist auditi” me proceduren pranimi ne sherbimin civil

  • Postuar më, 26/02/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4, po ju përcjellim emrin e kandidates që do të testohet me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist auditi” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm

Kandidatja që do të vazhdojë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist auditi” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm është:

Znj. Drinelda Mamo