Njoftim per perfundimin e levizjes paralele pa kandidate, per pozicionin redaktor ne Sherbimin e Botimeve Parlamentare

  • Postuar më, 05/03/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, për konkursin e shpallur për pozicionin redaktor në Shërbimin e Botimeve Parlamentare, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 23.02.2021 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Kjo procedurë mbyllet pa kandidatë.

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në shërbimin Civil”.