Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, për konkursin “Drejtor i Përgjithshëm” në Institutin Parlamentar.

  • Postuar më, 20/09/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, neni 21, neni 32 – “Pranimi i nëpunësve civil të kategorisë së lartë drejtuese në institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore” dhe Vendimit të Këshillit të ministrave nr.118, date 05.03.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, kreut III, kreut VIII si edhe Vendimit të Byrosë Nr.76, datë 25.02.2021 “ Për hapjen e procedures së pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për klandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil”, po ju përcjellim emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  për konkursin “Drejtor i Përgjithshëm” në Institutin Parlamentar.

Për konkursin e shpallur për pozicionin “Drejtor i Përgjithshëm” në Institutin Parlamentar, kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 09.08.2021 janë:

1.Alketa Marku

2.Arjola Lule Byzyka

3.Dëshira Huqi

4.Enio Civici

5.Erinda Ndroqi Bllaca

6.Gerta Meta

7.Gerti Tartale

8.Vilma Premti

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët, konstaton se kandidatët plotësojnë kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e pranimit në kategorinë e nivelit të lartë drejtues për institucionet e pavarura.