njoftim per shpalljen e listes se kandidateve ne levizjen paralele

  • Postuar më, 04/10/2021

Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar ” në Shërbimin Juridik, pa kandidatë.

 

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin e Juridik, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 21.09.2021 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”