Njoftim per listen e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin Juridik

  • Postuar më, 18/10/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, për konkursin “këshilltar”, në Shërbimin Juridik, me procedurën “Ngritja në detyrë” po ju njoftojme listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

 

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin Juridik është si më poshtë;

 

1.      Zj.Romena Qamo

2.      Flavieta Bala (Fiorentino)

3.      Elona Lipivani

4.      Gerti Tartale