Njoftim për përfundimin e konkursit per pozicionin “drejtor i përgjithshëm”, në Institutin Parlamentar, pa kandidatë fitues.

  • Postuar më, 25/10/2021

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 32 ; V.K.M nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, Kreu III dhe VIII  si dhe VKM  nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 33, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazave të konkursit: testimit me shkrim, intervistës së strukuruar me gojë dhe vlerësimit të jetëshkrimit si dhe të periudhës ankimore, konkursi për pozicionin “drejtor i përgjithshëm”, në Institutin Parlamentar, mbyllet pa asnjë kandidat fitues.